Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 6. septembra 2018. godine kada će biti održan pismeni deo ispita. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine. Prijave se podnose elektronski putem sledećeg linka: https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje  ili poštom na sledeću adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

 

Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine. Kandidati podnose sledeća dokumenta:
• fotokopiju očitane lične karte • dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
• dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom jer će po izvršenoj prijavi   kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun PKS dostavlja na elektronsku  adresu mejl koji kandidat navede u prijavi i izvršenoj uplati).

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji. Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, neophodno je da priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).
Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV). Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& / Profesionalni upravnik / Raspored polaganja pismenog dela -  i to najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu će svi kandidati biti obavešteni mejlom. Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0&  / Profesionalni upravnik / Raspored polaganja usmenog dela.  PKS moli kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu radi identifikacije. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom. Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta.  Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova. Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.