Poziv kompanijama da se uključe u digitalnu transforormaciju

Centar za digitalnu transformaciju CDT Privredne komore Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO, uputio je javni poziv kompanijama da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja i unaprede svoju konkurentnost. Poziv će biti otvoren od 10. septembra do 2. oktobra 2018. godine.
Kompanije konkurišu za izradu digitalnemape puta i digitalne strategije koje imaju za cilj podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapređenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnostii kvalitetnije marketinške aktivnosti - kreiranje modernih prezentacija i promocije kompanije.

Centar za digitalnu transformaciju PKS obezbediće za privredna društva, u okviru pilot projekta, besplatnu podršku prve generacije sertifikovanih digitalnih konsultanata. Sve kompanije koje se 
prijave do 2. oktobra kvalifikuju se da budu među prvih 40 kompanija sa kojima će sertifikovani digitalni konsultanti izraditi digitalnu mapu puta. Digitalna mapa puta je strateški dokument, zajedničkina pravljen tokom radionice uz preporuke sertifikovanog digitalnog konsultanta, idefiniše ključne oblasti za digitalnu transformaciju u konkretnoj kompaniji.

Izbor 40 kompanija i dodeljivanje sertifikovanih digitalnih konsultanata obaviće se u perioduod 2. do 9. oktobra, a konsalting o digitalnoj mapi puta realizovaće se tokom oktobra i novembra. Od 40 izabranih kompanija za izradu digitalne mape puta, najmanje 20 će u daljim fazama projekta imati mogućnost da dobiju digitalnu strategiju – strateški dokument koji razrađuje jednu od prioritetnih oblasti definisanih u digitalnoj mapi puta. Razvojdigitalnestrategijezapočinječim se završirazvojdigitalnemape puta itim CDT-a potvrdinjegovzavršetak.

Kompanije se prijavljuju procedurom onlajn samo ocenjivanja trenutnog stanja digitalizacije preduzeća na posebnoj internet stranici Centraza digitalnu transformaciju (www.cdt.pks.rs), aktivnoj od 10. septembra. Podaci obezbeđeni putem onlajn samoocenjivanja postaju baza profila kompanije koju će koristiti sertifikovani digitalni konsultanti kao polaznu tačku za izradu digitalne mape puta. Svi rezultati ipodaci ostaju isključivo u vlasništvu kompanija.

Centar za digitalnu transformaciiju osnovala je Privredna komoraSrbije kao instrument podrške malim i srednjim privrednim društvima u procesu digitalne transformacije poslovanja.

Podrška međunarodnih organizacija omogućila je realizaciju pilot projekta kojim se uspostavljaju mehanizmi podrške uvođenju digitalnih alata u sve aspekte poslovanja kompanija. Do sada je završeno istraživanje početnog nivoa digitalizacije srpske privrede, obučeno i sertifikovano 22 konsultanata (iz oblasti poslovnih procesa i modela kao i E-trgovina/E-marketing i društvene mreže) za digitalnu transformaciju koji će biti zaduženi za izradu digitalne mapa puta, kao i za razvoj digitalne strategije za izabrane kompanije.

Nastavak projekta od 2019. godine predviđa nastavak obuke i sertifikacije konsultanata, kao i njihovog angažovanja na izradi digitalne mape puta i strategija po ključnim oblastima poslovanja.

Sve kompanije koje na ovaj način dobiju izrađenu digitalnu strategiju kvalifikuju se da uđu u drugu fazu projekta – Implementaciju tehnoloških rešenja. CDT će po modelu vaučera omogućiti sufinansiranje primene odgovarajućih rešenja, koja će ponuditi kompanije sa liste tehnoloških provajdera.